Μαγειρεύοντας με pesto!

Είστε προγραμματιστής; Κατεβάστε τώρα δωρεάν το PhonAesthesia SDK και προσθέστε φωνή στις εφαρμογές σας με το pesto TTS.

Περιεχόμενα SDK

  • C/C++ .h and .lib files to link with erhetorAPI.dll. [On-line documentation]
  • A .NET 3.5 class library to use erhetorAPI.dll with C# and VB.NET
  • A COM/ActiveX object to use erhetorAPI.dll with Automation languages (like Visual Basic) as well as with any programming language that supports OLE Automation (C/C++, Delphi etc).
  • A JNI wrapper to use the API with JAVA
  • Code samples: C/C++, C#, VB6.0, Java
  • Documentation